About Nordic Mensa Fund

The Nordic Mensa Fund is a result of the long-standing close collaboration between the national Mensa associations of Sweden, Finland, Norway and Denmark. It was established in 2020 as a common project aiming to realize one of the key missions of Mensa, which is to encourage intelligence research. While each of the Nordic Mensa associations are relatively small organisations we believe that together, we can make a difference.

Mensa is a high IQ society and is naturally concerned with intelligence. The objective of the Fund is therefore to support research into the nature, characteristics, and uses of intelligence, for the benefit of humanity. The research may consider physical and medical, as well as psychological, sociological or educational aspects of intelligence and the human brain.

The support can be given as grants to individual researchers, research groups or research projects. The Board decides which grants the Fund will make, with the advice of a Scientific Advisory Board made up of academic experts from different research areas.

The Nordic Mensa Fund is an independent entity and a registered fund-raising foundation (insamlingsstiftelse) under Swedish law. It is funded by grants from the four Nordic Mensa associations and by contributions from individual Mensa members, the general public and other foundations.


Om Nordiska Mensastiftelsen

Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen är ett resultat av det långvariga samarbete som finns mellan de nationella Mensaföreningarna i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Den skapades 2020 av de fyra föreningarna för att bidra till att uppfylla ett av Mensas uttalade mål, att uppmuntra forskning kring intelligens. Var för sig är de nordiska Mensaföreningarna ganska små, men tillsammans tror vi att vi kan göra skillnad.

Mensa är en förening för hög IQ och har därför ett naturligt intresse för intelligens. Därför är Nordiska Mensastiftelsens syfte att stödja forskning kring intelligensens natur och karakteristika, så att denna kan komma mänskligheten till godo. Forskningen kan röra såväl fysiska och medicinska som psykologiska, sociala och utbildningsmässiga aspekter av intelligens och den mänskliga hjärnan.

Stiftelsen kan dela ut bidrag i form av stipendier till individuella forskare och forskargrupper, samt finansering av forskningsprojekt. Stiftelsens styrelse beslutar om tilldelning av medel, med hjälp av bedömningar från en rådgivande kommitté bestående av akademiska experter från relevanta områden.

Nordiska Mensastiftelsen är en egen juridisk person och är religiöst och politiskt oberoende. Den har juridisk hemvist i Sverige och är en insamlingsstiftelse. Den finanseras genom bidrag från de fyra nordiska Mensaföreningarna, från enskilda medlemmar i dessa, och från allmänheten.

Nordiska Mensastiftelsen har 90-konto kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll.